Lekomania

25 lutego 2016
Comments off

LEKOMANIA.

Każdego roku można zaobserwować systematyczny wzrost sprzedaży leków, coraz więcej osób sięga po nie samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem czy farmaceutą. Co jest tego przyczyną?

Read More
in News

Profilaktyka uzależnień – jak ją rozumieć? Cz. II

24 lutego 2016
Comments off

Joanna Szymańska postuluje stosowanie nowej klasyfikacji poziomów profilaktyki, która jest upowszechniana na terenie Unii Europejskiej od 2005 roku. Opiera się na zmodyfikowanym, tradycyjnym podziale i od 2003 roku obowiązuje na terenie USA, po otrzymaniu akceptacji przez The Center for Substance Abuse Prevention (Centrum Profilaktyki Uzależnień). Warto zaznaczyć, że prezentowany podział teoretyczny jest stosowany w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Klasyfikacja opiera się na trzech stopniach:

  • profilaktyka uniwersalna; jej odbiorcami jest cała niezdiagnozowana populacja. Opiera się na uczeniu najważniejszych umiejętności społecznych
    i psychologicznych, a także dostarczaniu wiedzy. Celem jest ograniczenie czynników ryzyka i zapobieganie różnym przypadkom zachowań ryzykownych.
  • profilaktyka selektywna; przeznaczona jest dla grup zwiększonego ryzyka, gdzie jednostki ze względu na szczególne warunki życiowe są zagrożone występowaniem problemów i zaburzeń. Dotyczy to dzieci alkoholików, wychowanków placówek wychowawczych, przysposobionych, uczniów z problemami szkolnymi, bezdomnych, a także osób podlegających działaniu licznych czynników ryzyka. Opiera się o dostosowane do indywidualnych potrzeb działania profilaktyki uniwersalnej.
  • profilaktyka wskazująca; skierowana jest do osób, u których występują niepokojące zachowania – objawy dysfunkcji, które pochodzą z grup zwiększonego ryzyka. Do głównych objawów należą: upijanie się, częste wagary, a także dowody pojawienia się poważnych problemów, do których należą kłopoty z policją i w rodzinie.  Poprzez indywidualną diagnozę przyczyn oraz interwencję mogącą obejmować także środowisko rodzinne dąży się do ograniczenia czasu trwania dysfunkcji. Nie jest jednak jeszcze terapią.

Należy zwrócić uwagę, na prawidłowości wnikające z zaprezentowanego schematu. Podejmowane działania, w zależności od poziomu, czy kategorii profilaktyki różnią się od siebie intensywnością i czasem trwania. Im głębszy poziom, tym działania są bardziej intensywne i dłuższe, a także ogranicza się liczba odbiorców.

Read More
in News

Alkoholizm kobiet – cz. I

23 lutego 2016
Comments off

Kobiety, które nadużywają alkoholu, wiedzą, czują i słyszą od innych, że ich zachowanie jest ” niekobiece”. Doświadczają wstydu i poczucia winy związanego z ich uwikłaniem w alkohol. Obyczajowa ” podwójna moralność” – inaczej oceniająca zachowanie i postępowanie kobiet, a inaczej mężczyzn przyczynia się znacząco do większego ukrywania się i zamknięcia kobiety w alkoholowej pułapce.

Read More
in News

Nawroty w uzależnieniu

22 lutego 2016
Comments off

Nawroty w uzależnieniu. Każdy nawrót choroby zaczyna się od niedostrzegalnych zmian w sposobie myślenia – powrót do starych wzorców, do dawnych zachowań, postaw, a efektem końcowym może być sięgnięcie po środek psychoaktywny lub inne destrukcyjne zachowania. Jak do tego nie dopuścić?

Read More
in News

Kawa, herbata.

21 lutego 2016
Comments off

Kawa i herbata to powszechne w naszym społeczeństwie środki pobudzające. Większość z nas traktuje je jako punkt obowiązkowy każdego dnia, poranna kawa czy kolejne jej filiżanki w ciągu dnia to swoiste rytuały, które na stałe zagościły w naszych rozkładach zajęć. Tymczasem, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej herbata, kawa i czekolada należą do najsłabszej grupy narkotyków!

Read More
in News

LSD – objawy, działanie

20 lutego 2016
Comments off

LSD to środek halucynogenny, jeden z najtańczych i najbardziej dostępnych, także w Polsce. Jest związkiem kwasu lizergowego, stąd jego potoczna nazwa „kwas”. Halucynacje po jego zażyciu mogą trwać od 8-12 godzin, w zależności od ilości narkotyku i odporności organizmu. Najsilniejsze działanie ma po ok. 3 godzinach od zażycia. W różnych przypadkach zaczyna działać po 15 minutach, w innych po 40 min.

Read More
in News

Profilaktyka uzależnień – jak ją rozumieć? cz. I

19 lutego 2016
Comments off

Profilaktyka uzależnień – jedną z najważniejszych publikacji z tej dziedziny, to opracowanie Zbigniewa Gasia, którego pierwsze wydanie ukazało się przed dwudziestoma laty. Gaś przedstawił definicję profilaktyki uzależnień na gruncie wiedzy naukowej amerykańskich badaczy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Read More
in News

Młodzież, a alkohol. cz. III

18 lutego 2016
Comments off

Młodzież, a alkohol – zestawiając przedstawione wyniki badań ze społecznym przyzwoleniem
na korzystanie z alkoholu przez młodych ludzi można stwierdzić, że dane nadal napawają niepokojem. Nie mniej, należy podkreślić pozytywny wniosek z raportu badań. Wyniki młodzieży przebadanej w Polsce w żadnym z elementów nie są bardziej niepokojące, niż w innych, europejskich krajach. Mając jednak na uwadze czynniki społeczne sprzyjające uzależnieniu, a także trudną sytuację gospodarczą w Polsce oraz rozwijający się dopiero system profilaktyki uzależnień trzeba jasno powiedzieć, że jest to zjawisko wymagające wzmożonych badań, obserwacji, a także generowania czynników sprzyjających zainteresowaniu młodzieży alternatywnymi do substancji psychoaktywnych metod korzystania z młodości i czasu rozrywki.

Read More
in News

Kokaina – uzależnienie

17 lutego 2016
Comments off

W Ameryce Południowej Indianie żuli liście krzewu Erythroxylon coca w celu zwiększenia wydolności fizycznej, zmniejszenia głodu i podniesienia nastroju. W 1860 r. wyizolowano z liści tej rośliny alkaloid i nazwano kokainą. W 1884 r. użyto po raz pierwszy kokainy jako środka znieczulającego miejscowo. Przełom XIX i XX wieku przyniósł rozwój narkomanii kokainowej.

Read More
in News

Młodzież, a alkohol. Cz. II

16 lutego 2016
Comments off

Młodzież, a alkohol – wyniki badania wykazały, iż napoje alkohole są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Około 95% uczniów klas starszych, czyli młodzieży w wieku 17-18 lat przyznało, że chociaż raz piło alkohol, natomiast
u szesnastolatków odsetek ten wyniósł 87%. Na podstawie badania przeprowadzonego
w 2011 roku należy stwierdzić, że 57% młodych Polaków piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni, zaś 37% spożyło w ciągu ostatniego miesiąca okazjonalnie dużą ilość alkoholu,
co oznacza wypicie przynajmniej 5 standardowych dawek alkoholu przy jednej okazji, przy założeniu, że standardowa dawka alkoholu to 12,5ml czystego alkoholu etylowego.
Dla praktycznego przedstawienia tej ilości należy porównać ją do 200g piwa 5%, bądź 100g wina 10%, albo 25g wódki 40%.

Read More
in News