Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Terapia-24”  ma podpisaną umowę z NFZ na pobyt w Hostelu. Pacjent nie ponosi kosztów.

Pobyt w Hostelu trwa od 6 do 12 miesięcy.
Regulamin hostelu

I. ZASADY PRZYJĘĆ

1. O przyjęcie do hostelu można ubiegać się po ukończeniu programu podstawowego w placówce lecznictwa odwykowego.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Zakładu lub osoba przez niego upoważniona.

II. PRAWA PACJENTA

1. Pacjent ma prawo do opieki medycznej.
2. Pacjent ma prawo do opieki terapeutycznej.
3. Pacjent ma prawo do posiadania telefonu komórkowego i korzystania z niego w określonym czasie.
4. Pacjent ma prawo do odwiedzin.
5. Pacjent ma prawo do posiadania własnych środków finansowych i do pomocy w gospodarowaniu tymi środkami.
6. Pacjent ma prawo do przepustek.
7. Pacjent ma prawo do wzięcia odpowiedzialności za zachowanie przyjmowanych gości.

III. ZASADY POBYTU

Uczestnicy programu hostelowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm:
1. Utrzymywanie pełnej abstynencji od narkotyków, alkoholu oraz innych środków zmieniających nastrój.
2. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek form przemocy fizycznej.
3. Dyżurujący terapeuta lub inny upoważniony personel Zakładu ma prawo do sprawdzania mieszkańców hostelu alkomatem lub testami na obecność substancji psychoaktywnych w ciągu całej doby.
4. Pobyt w hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z kadrą terapeutyczną.
5. Uczestnicy programu hostelowego mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach i innych formach oddziaływania przewidzianych programem.
6. Osoby przyjęte mają obowiązek uczestniczenia w pracach na rzecz Zakładu, uczestnictwa w zebraniach społeczności lub w innych działaniach określonych w programie terapeutycznym Zakładu oraz rozwijania własnych zainteresowań.
7. Przepustka uzgadniane są z terapeutą hostelu.
8. Spotkania z gośćmi z zewnątrz uzgadniane są z koordynatorem hostelu.
9. Od uczestników oczekuje się stosowania do ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, ubioru czy też sposobu wysławiania się.
10. Przebywający w hostelu zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych hostelu.
11. W hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, środków czystości i dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Zakładu i prywatnej.
12. Zakład nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby rezygnujące z uczestnictwa w programie.
13. Dyrekcja i pracownicy merytoryczni mają prawo do wejścia do pokojów hostelowych niezależnie od pory dnia i nocy.
14. Gości obowiązują takie same normy, jak mieszkańców hostelu, przy czym moralną i finansową odpowiedzialność za ich pobyt ponosi osoba zapraszająca.
15. Zabrania się palenie papierosów na terenie Zakładu.
16. Naruszenie regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania kontraktu.

IV. DZIAŁANIA

1. Terapia indywidualna.
2. Interwencja w sytuacjach kryzysowych.
3. Uczestnictwo w spotkaniach grupy hostelowej.
4. Poradnictwo rodzinne.
5. Poradnictwo duchowe.
6. Ergoterapia.
7. Inne zajęcia wynikające z potrzeb mieszkańców hostelu.
8. Warsztaty umiejętności psychospołecznych.
9. Doradztwo i konsultacje indywidualne.
10. Doradztwo socjalne i prawne.
11. Rozwijanie i realizowanie programu trzeźwościowego.
12. Załatwianie formalności urzędowych.
13. Podejmowanie podstawowych ról społecznych w warunkach realnego życia.
14. Doradztwo zawodowe.
15. Podnoszenie poziomu edukacji.
16. Podnoszenie umiejętności zawodowych.
17. Poszukiwanie i podjęcie pracy zawodowej.
18. Gromadzenie środków do opuszczenia placówki.
19. Wybór miejsca zamieszkania i wynajem mieszkania.