REGULAMIN NZOZ „Terapia-24” Centrum Psychoterapii – Oddział/ Ośrodek Leczenia Uzależnień

Cele i zadania Ośrodka

1. Celem Ośrodka jest:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobiegawczo-leczniczych oraz rehabilitacyjnych dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, a także członków ich rodzin,
b) realizacja programów psychoterapii,
c) prowadzenie nieodpłatnej, profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej.

Patient signing medical contract2. Do zadań Ośrodka należy m.in.:

a) realizacja programów psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
b) poradnictwo, konsultacje oraz diagnostyka psychologiczno-medyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
c) poradnictwo psychologiczno-psychiatryczne, diagnostyka oraz psychoterapia dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi,
d) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
e) nieodpłatna działalność profilaktyczno-informacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
współpraca z innymi podmiotami leczniczymi, placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach:
a) Stacjonarne, całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień oraz promocji zdrowia.
3. Oferta Ośrodka skierowana jest do pacjentów z Polski i z zagranicy.
4. Ośrodek zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych zmieniających nastrój oraz uzależnień behawioralnych (np. hazard, komputer, seksoholizm). Możliwość podjęcia leczenia konsultowana jest z terapeutą i psychologiem.

Zasady i warunki przyjęć i udzielania świadczeń

1. Ośrodek jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym.
2. Przyjęcia do Ośrodka odbywają się w miarę wolnych miejsc po uprzednim uzgodnieniu terminu i dokonaniu rezerwacji przez pacjenta. Rezerwacja skuteczna jest po potwierdzeniu terminu.
3. Opuszczenie Ośrodka bez zgody personelu oznacza rezygnację z terapii.
4. Pacjenci podlegają całodobowemu monitorowaniu i nadzorowi personelu Ośrodka na terenie całego obiektu.
Regulamin5. Wszystkim Pensjonariuszom zapewniamy całodobową opieką terapeuty.
6. Ze względu na specyfikę choroby, a przede wszystkim w celu prawidłowego przebiegu procesu terapeutycznego pacjenci wyrażają zgodę na ograniczenia wolności osobistej w zakresie wynikającym z Regulaminu, „Kontraktu terapeutycznego”, „Zasad i norm komunikacji” oraz „Porządku dnia”.

– w szczególności:

a. w trakcie terapii obowiązuje zakaz kontaktów: intymnych, seksualnych pomiędzy pacjentami,
b. w trakcie pobytu w ośrodku obowiązuje zakaz przebywania w salach pacjentów innej płci,
c. pensjonariusz ma obowiązek utrzymywania czystości osobistej i pomieszczeń, w których przebywa.
d. pensjonariusz nie może opuszczać terenu ośrodka bez zgody personelu.
e. przebywający na terapii mają obowiązek wykonywania poleceń personelu, związanych z terapią i pobytem.
f. palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscu wyznaczonym.
g. używanie telefonów komórkowych lub/oraz laptopa jest dopuszczalne tylko w naprawdę ważnych sprawach, w pokojach własnych po zajęciach.
h. podczas spacerów, pensjonariuszy obowiązuje zakaz wchodzenia do kawiarni, barów i innych miejsc gdzie sprzedawany i podawany jest alkohol oraz występują inne „wyzwalacze”.

7. W przypadku gdy pacjent potrzebuje zaświadczenia o leczeniu na terenie Ośrodka lub wyniku przeprowadzonych testów, zostaje ono przygotowane w oparciu o posiadaną dokumentację z odpowiednią sygnaturą Ośrodka.
8. Pacjenci Ośrodka podlegają następującemu zakresowi porad:
a) pełny wywiad lekarski,
b) wywiad od rodziny lub bliskich chorego,
c) badanie fizykalne,
d) wywiad psychologiczny,
e) badanie i diagnozę psychologiczną,
f) ustalenie wstępnego rozpoznania,
g) ustalenie rodzaju leczenia,
h) psychoedukacja,
i) terapia indywidualna, kryzysowa, grupowa, rodzinna,
j) konsultacje specjalistyczne,

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. Celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjenta oraz ciągłości postępowania terapeutycznego Ośrodek współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej.
2. Ośrodek może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania zadań opieki zdrowotnej, szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określają umowy obowiązujące pomiędzy Ośrodkiem a przyjmującym zamówienie.
3. W przypadku wystąpienia chorób somatycznych lub zaburzeń psychicznych uniemożliwiających kontynuację terapii Ośrodek kieruje pacjenta do odpowiednich placówek lecznictwa stacjonarnego lub udziela informacji o możliwościach leczenia w ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej

Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Ośrodka lub osoba przez niego wyznaczona.