Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień na rzecz pacjentów NZOZ „Terapia-24” – Centrum Psychoterapii w Jastrzębiej Górze

9 sierpnia 2017
Comments off

I. Organ ogłaszający konkurs:

PHU „Magnes” Sp. z o. o. O/w Jastrzębiej Górze NZOZ „Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii

84-104 Jastrzębia Góra -Tupadły ul. Nasza 2

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, na rzecz pacjentów w terminie od 1 października 2017 do czerwca 2018 r i od czasu podpisania umowy do grudnia 2018 r.

Read More

in News

Uzależnienia behawioralne – wyzwania.

17 marca 2016
Comments off

Uzależnienia behawioralne – wyzwania. Raport Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, w zrealizowanym w 2011 roku projekcie badawczym „Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego w Polsce” wskazuje na

Read More
in News

Skala uzależnień behawioralnych

14 marca 2016
Comments off

Podstawowym źródłem informacji o skali problemu patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych i konsekwencji ponoszonych przez osoby z problemem uzależnienia i ich bliskich jest raport z badań „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” przeprowadzonych przez CBOS na przełomie 2014 i 2015 roku.

Read More
in News

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Europie, cz. II

10 marca 2016
Comments off

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Europie – ogólne przesłanie Globalnej Strategii dotyczące rekomendacji ograniczania dostępności alkoholu zostało racjonalnie uzasadnione przez Krzysztofa Brzózkę, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w jednym z wywiadów po przyjęciu opisywanej rezolucji:

Read More
in News

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Europie, cz.I

8 marca 2016
Comments off

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Europie została zdominowana przez wykładnię prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych dokumentów jest: Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu, z 2006 roku. Dokument wyznacza priorytetowe obszary działania:

Read More
in News

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Polsce

6 marca 2016
Comments off

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię podejmowanych działań profilaktycznych uzależnienia od alkoholu w Polsce jest obecnie „Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015” opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzony przez Radę Ministrów mocą uchwały w dniu 22 marca 2011 roku.

Read More
in News