ksiega rejestrowa

Podstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią:· Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) w art. 21 oraz

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie ww. aktów prawnych:

– Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Nasz Ośrodek zarejestrowany pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652. W ramach NZOZ „Terapia-24” funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień, Poradnie – Psychologiczna i Leczenia Uzależnień oraz Oddziały Dzienne – Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych.