Podstawowy program psychoterapii uzależnień (6 tygodni):

Edukacja alkoholowa i współuzależnienia (dotyczy również innych uzależnień) obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • zdrowienie w chorobie alkoholowej,
 • praca w grupie, pomoc innych ludzi,
 • koncentracja na leczeniu,
 • szukanie motywacji do zaprzestania picia, moje własne motywy do zaprzestania picia, brania, zażywania,JANNE TERVONEN
 • mity na temat alkoholu i innych używek,
 • styl życia a uzależnienie,
 • wpływ uzależnienia na życie,
 • wartości, przyjaźń, wsparcie ruchów samopomocowych,
 • omówienie zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików i wychodzących z innych uzależnień,
 • program HALT,
 • program 24 godziny,
 • bilans zysków i strat,
 • alkoholizm jako choroba
 • objawy choroby alkoholowej, innych uzależnień,
 • fazy uzależnień,
 • głód alkoholowy
 • objawy głodu,
 • moje własne objawy głodu,
 • sposoby radzenia sobie z głodem,
 • lista sygnałów ostrzegawczych,
 • praca nad złością,
 • poczucie winy, wstydu, własnej wartości, osamotnienia
 • utrata kontroli picia, brania, zażywania,
 • bezsilność,
 • wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne,
 • uzależnienie chorobą całej rodziny,
 • współuzależnienie,
 • DDA,
 • uczucia,
 • mechanizm iluzji i zaprzeczeń,
 • czary alkoholika, hazardzisty, innej uzależnionej osoby,
 • mechanizm rozproszenia i rozdwojenia „Ja”,
 • praktyczne umiejętności potrzebne do trzeźwego życia,
 • budowanie systemów wsparcia,
 • planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • plan na wyjście.

dodatkowo:

 • praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia,
 • komunikacja małżeńska,
 • jak sobie radzić ze: złością, wstydem poczuciem winy, brakiem poczucia własnej wartości, stresem i lękiem,
 • trening asertywnych zachowań,
 • trening konstruktywnych zachowań,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
  inne.

PROGRAMY DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

W naszym Ośrodku prowadzone są również programy psychoterapii dla członków rodzin uzależnionych, a także ich partnerów.  Proponujemy:

Intensywny program podstawowy psychoterapii dla osób współuzależnionych z elementami terapii pogłębionej:

Program obejmuje edukację alkoholową i współuzależnienia. Na zajęciach omawiane są m.in.: uczucia, potrzeby, wartości i przemoc domowa.

oraz

 • praca nad poczuciem własnej wartości;
 • komunikacja małżeńska;
 • jak sobie radzić ze złością, wstydem, poczuciem winy, lękiem, stresem
 • trening asertywnych zachowań.

Poza programami podstawowej terapii uzależnień oferujemy także:


 

1. Program „Zapobieganie Nawrotom Choroby” 

Spotkania odbywają się w grupach otwartych i będą poświęcone: poznawaniu siebie, relacjom i kontaktom z innymi ludźmi, pracy zawodowej, zachowaniom, przeżywanym uczuciom, problemom małżeńskim, wpływu picia, używania środków psychoaktywnych na życie seksualne.
Każde spotkanie składa się z treningu umiejętności służących trzeźwieniu, wykładu, auto diagnozy (przenoszeniu nabytych umiejętności i wiedzy do siebie)

2. Terapia Komunikacyjna Par.

Trening Komunikacji Małżeńskiej opiera się na nauce poprawnego komunikowania się przedstawionego w modelu teoretycznym Komunikacyjnej Terapii Małżeństw (Eplehevorbereitung – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm – Franz Thurmaier, J. Engl);
a. Rozpoznanie jak komunikują się małżonkowie,
b. Błędy w komunikacji,
c. Rozpoznawanie błędów u siebie,
d. Poprawna komunikacja,
e. Trening sprawności mówiącego i słuchającego
f. Rozwiązywanie problemów małżeńskich (praca, rodzina, dom, seks)
g. Oczekiwania wobec małżeństwa
CELE:
– Rozpoznanie swojej obecnej sytuacji życiowej w małżeństwie.
– Rozpoznawanie trudności w partnerskim komunikowaniu się,
– Poznawanie nowego stylu komunikowania się w parze,
– Zwiększenie motywacji do dokonywania zmian w swoim życiu,
– Trenowanie sposobów rozwiązywania problemów życiowych,
– Rozpoznawanie aktualnych oczekiwań i potrzeb swoich oraz partnera,
– Przygotowanie do zmiany. Nowa umowa małżeńska.
UWAGA !!!
Osoby uzależnione przyjmowane są dopiero po ukończeniu podstawowego programu terapii uzależnień. Partnerzy osób uzależnionych po ukończeniu zajęć dla osób współuzależnionych. Sesja trwa 90 min. Ilość spotkań (sesji) ustalana jest indywidualnie dla każdej pary.

3. Program psychoterapii dla DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

Każde spotkanie składa się z autodiagnozy, edukacji, treningu zachowań prozdrowotnych, tworzeniu planu zmian i ich utrwalania.
Program prowadzony jest w systemie grup zamkniętych od 6 do 15 osób – uruchomiony zostanie jeśli zgłosi się min. 6 osób.

4. Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień

W ramach poradni odbywają się indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez terapeutów oraz psychologów.

5. Weekendowe bezpłatne sesje informacyjno-edukacyjne dla rodzin 

Czas: godz. od 15.00 do 17.00 w sobotę lub niedzielę (obowiązuje rezerwacja terminu)

Program:
a) czym jest uzależnienie,
b) wpływ uzależnienia na rodzinę,
c) formy pomocy,
d) motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii,
e) zapoznanie się z metodami pracy oraz warunkami panującymi w ośrodku.