9 sierpnia 2017
Comments off

I. Organ ogłaszający konkurs:

PHU „Magnes” Sp. z o. o. O/w Jastrzębiej Górze NZOZ „Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii

84-104 Jastrzębia Góra -Tupadły ul. Nasza 2

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień, na rzecz pacjentów w terminie od 1 października 2017 do czerwca 2018 r i od czasu podpisania umowy do grudnia 2018 r.

III. Sposób przygotowania oferty

  1. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu.

  2. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi być podpisana przez oferenta.

  3. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami:

– PIECZĄTKA OFERENTA

– OFERTA: KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEу ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

 • TERAPII UZALEŻNIEŃ 
 • KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH
 • ŚWIADCZEŃ PIELʘGNIARSKICH 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Konkurs I – do 14. 08.2017r. do godz.15.00

Konkurs II – do 21. 08.2017r. do godz.15.00

Zamknięcie koperty powinno wykluczyć możliwość jej przypadkowego otwarcia.

IV. Podmioty uprawnione do przystąpienia do konkursu oraz wymogi kwalifikacyjne:
do konkursu ofert w zakresie prowadzenia terapii uzależnień dla pacjentów
w siedzibie:

PHU „Magnes” Sp. z o. o. O/w Jastrzębiej Górze „NZOZ Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii , 84-104 Jastrzębia Góra- Tupadły ul. Nasza 2

osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania opisanych wyżej świadczeń w szczególności posiadające:

 • certyfikat specjalisty terapii uzależnień,

 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,

 • zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty terapii uzależnień

 • zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

 • zaświadczenie potwierdzające uzyskanie specjalizacji w zakresie psychiatrii lub potwierdzające odbywanie specjalizacji w zakresie psychiatrii

 • zaświadczenie o wpisie na listę pielęgniarek / pielęgniarzy

Ośrodek będzie honorować‚ certyfikaty uzyskane przez osoby posiadające kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz 124) lub kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz 473, z późn. zm.).

IV. Osoby przystępujące do konkursu

 1. Do konkursu w zakresie udzielania konsultacji psychiatrycznych w:

 • w Ośrodku Psychoterapii NZOZ „Terapia-24” – Jastrzębia Góra ul. Nasza 2

przystąpić mogą lekarze specjaliści w zakresie psychiatrii lub w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

2. Do konkursu dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w:

 • w Ośrodku Psychoterapii NZOZ „Terapia-24” – Jastrzębia Góra ul. Nasza 2

przystąpić mogą pielęgniarki/pielęgniarze posiadający prawo wykonywania zawodu .

V. Miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami wskazanymi
w rozdz. III pk. 3 niniejszych warunków, należy złożyć do dnia:

Konkurs I – do 14.08.2017 r do godz.15.00

Konkurs II – do 21.08.2017 r do godz. 15.00

w rejestracji Centrum Psychoterapii ul. Nasza 2 Jastrzębia Góra pod rygorem odrzucenia oferty. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty potwierdzony pieczęcią Ośrodka i wpisem dotyczącym dnia i godziny złożenia oferty.

2) Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Pani Alicja Kunicka tel. 58 523 84 73

VI . Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w dniu 14.08 i 21.08.2017 r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 14.08.2017 oraz 21.08.2017 o godz. 20

3.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej www.terapia-24.com oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 1. VII. Ocena ofert

Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa będzie się kierować, kwalifikacjami, doświadczeniem oferenta oraz ceną.

Oferent zobowiązany jest do określenia proponowanej kwoty należności za 1 godzinę udzielanych świadczeń z ewentualną kalkulacją elementów należności.

Cena należności w ciągu trwania umowy, która przewiduje się na czas określony od
1 października 2017 r do czerwca 2018 r oraz od momentu podpisania umowy do grudnia 2018 r nie może ulec zmianie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze pod względem kwalifikacji, doświadczenia w pracy oraz ceny za udzielane świadczenia.